Privacy Statement

Chemgas volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen
Chemgas, bestaande uit Chemgas Shipping B.V. en Chemgas Barging S.à r.l. (hierna: Chemgas), respecteert de privacy van haar websitebezoekers en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de aan haar verschafte gegevens. Dit Privacy Statement is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Chemgas de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op de werving- en selectie procedure bij Chemgas.

1. Verzamelen van (persoons)gegevens op de website
Bij het bezoeken van de website zullen er in beginsel geen persoonsgegevens aan Chemgas worden verstrekt. Chemgas gebruikt haar website om u te kunnen informeren over haar bedrijf en diensten. Daarnaast verzamelen en verwerken wij (persoons)gegevens voor de uitvoering van onze werving- en selectieprocedure, zoals die door de sollicitant zijn verstrekt, zijnde de contactgegevens, het CV en de motivatiebrief.

2. Doel van het verzamelen van uw gegevens
De gegevens en documenten die door de sollicitant worden verstrekt, worden door Chemgas onder meer verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen Chemgas. Om een goede selectie te maken van sollicitanten op de juiste vacature(s), kan het werving- en selectieproces bij Chemgas bestaan uit het vergelijken van de gegevens van de sollicitant met de vacature(s) en de daarbij behorende kwalificaties, het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking en voor zover van toepassing, contact opnemen met opgegeven referenten/opleidingsinstituten.

Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt voor het doorgeven van informatie aan de betreffende sollicitant over andere vacatures waarvoor de sollicitant in aanmerking zou kunnen komen.

De persoonsgegevens van de sollicitant worden in eerste instantie verzameld door het invullen van contactgegevens en door het uploaden van zijn/haar CV en motivatiebrief op de website. Daarnaast kunnen er eveneens persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact met de sollicitant, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Ook kunnen gegevens uit openbare bronnen worden geraadpleegd.

Als een sollicitant wordt aangenomen, kunnen verkregen persoonsgegevens verder worden verwerkt voor de uitvoering van de indiensttreding, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst, voor administratieve doeleinden en overige noodzakelijke doeleinden.

3. Het bewaren van uw gegevens
De gegevens welke door de sollicitant zijn verstrekt via onze website zijn beschikbaar tot vier weken na beëindiging van de sollicitatieprocedure. Chemgas kan aan de sollicitant toestemming vragen om zijn/haar gegevens tot maximaal een jaar te bewaren in het personeelsbestand. Na een jaar zullen de gegevens definitief worden verwijderd.

Indien de sollicitant niet langer in ons personeelsbestand wenst te staan, dan kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen via privacy@chemgas.nl. Chemgas zal de sollicitant niet meer benaderen voor eventuele openstaande vacatures. De verstrekte gegevens door de sollicitant zullen binnen vier weken na het schriftelijk verzoek definitief worden verwijderd.

4. Uw rechten: inzage en/of wijziging gegevens
Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. De sollicitant kan zelf op elk gewenst moment een schriftelijk verzoek indienen via privacy@chemgas.nl. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan de sollicitant vragen om diens gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of te afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als de sollicitant inzage wenst in de totale persoonsgegevensverwerking en/of -gegevens wil wijzigen of verwijderen, dan kan hij/zij een schriftelijk verzoek indienen via privacy@chemgas.nl.

Mocht de sollicitant een verzoek op inzage hebben ingediend dan krijgt hij/zij binnen vier weken een volledig overzicht van alle persoonsgegevens. Verder zal een omschrijving van het doel of de doeleinden worden verstrekt, alsmede informatie over de persoonsgegevens en de ontvangers.

5. Beveiliging
Chemgas doet er alles aan om persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Dit gebeurt aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan derden (gegevensverwerkers) die namens Chemgas diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Chemgas met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens adequaat beveiligen.

6. Opslag van externe gegevens
Chemgas maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van een serverpark dat is gelokaliseerd in een datacenter in Nederland, waarop de Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing is. Het serverpark wordt onderhouden en beheerd door Chemgas en een derde verwerker, waarmee Chemgas een Service Level Agreement (SLA) en een verwerkersovereenkomst gesloten heeft. Alle werkzaamheden worden bijgehouden in een door Chemgas gevoerde administratie.

7. Aanpassings- en wijzigingsbehoud
Chemgas behoudt zich het recht voor om het Privacy Statement tussentijds aan te passen. Alle wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Chemgas raadt aan dit Privacy Statement geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Contact
Indien er naar aanleiding van dit Privacy Statement vragen zijn, kan contact opgenomen worden met Chemgas door middel van de onderstaande contactgegevens:

Chemgas Shipping B.V. / Chemgas Barging S.à r.l.
Gedempte Zalmhaven 4G
3011 BT Rotterdam
Tel: +31 (0)10 241 22 22
E-mail: privacy@chemgas.nl